نويسندگانآثار تاريخي يك عاشقدوستان عاشق تنهادوستان عاشقوضعیت من در یاهوآمار وبطراح قالب:موزیک و سایر امکانات

جعفرصادق ع

امام صادق (ع)می فرماید :مگرنه این است که از سنگ،طلا وازنوردرخشان،اشعه وازدریا،لؤلؤمی گیرند.همچنین کلام نیکورا،ازگوینده آن بگیریدهرچندخودبه آن عمل نکندزیراخداوندمی فرماید:همان کسانی که سخنان رامی شنوندوازنیکوترین آن هاپیروی می کنند،آنان کسانی هستندکه خدا هدایتشان کرده.

[+] نوشته شده توسط asheghe baran در 20:58 | |